شتاب در سقوط!

شتاب در سقوط!

آیا عربستان _ با توجه به تحولات عربستان و کودتای نرم در نصب پسر سلمان به ولایت عهدی _ در دور تند تحولات قبل از ظهور قرار گرفته است؟ تحولات بعدی چگونه در ارتباط با ظهور امام زمان و یا خروج سفیانی خواهد بود.

نگارنده نزدیک به دو سال بود که منتظر چنین روزی بود که به چشم خود شاهد تحقق پیشگویی امام صادق درباره حکومت های چند ساله و چند ماهه پس از مرگ پادشاه عربستان به نام عبدالله باشد. از امروز تحولات سیاسی عربستان شتاب بیشتری خواهد گرفت. ملک سلمان مفلوک ،بزودی جای خود را به پسرش ولی عهد جدید خواهد داد. محمد بن سلمان استارت نابودی و ضعف شدید آل سعود را با بلند پروازی های خود خواهد زد. سایر اعضای خاندان سلطنتی نسبت به این کودتای جدی سکوت نکرده و بزودی اختلافات شدید داخلی آل سعود ، شعله ور خواهد شد. اگر روایت امام صادق ناظر به همین حکام فعلی عربستان باشد _که به احتمال زیاد هست_ حکومت پسر دیوانه ملک سلمان نیز ، زیاد طول نخواهد شد و به دست سایر رقبا سرنگون خواهد گردید. عربستان روزهای پایانی خود را طی می کند و نظامی گری های وحشیانه و تروریست پروری های تکفیری ،کار دستش خواهد داد. در هر صورت عربستان در ورطه سقوط قرار دارد... آینده عربستان برای سران تکفیر مبهم و برای حق طلبان روشن است... .

اگر بتوان این حوادث را در ارتباط با خروج سفیانی و رویدادهای آخرالزمانی تحلیل کرد ،چند تغییر بزرگ در عربستان و خاورمیانه در راه است:
1. اختلاف و چند دستگی شدید میان سران آل سعود و خاندان سلطنتی و درگیری مستمر بین آنها برای مدت های مدید
۲.تضعیف و افول قدرت خاندان سلطنتی حاکم بر عربستان و به وجود آمدن خلا قدرت در آنجا
۳. گسترش افراط گرایی به منطقه و فرار وهابیون و سلفی های تکفیری از آنجا به قسمتهای آشوبناک عراق و سوریه و اردن
۴. فعال شدن اردن در تحولات منطقه و حضور مستقیم و ویرانگر سران اردن در مسایل اساسی اینجا
۵. تشدید فعالیت منفی و اختلاف بر انداز یهود( اسراییل) و هم پیمانی و اتحاد آشکار یهود با سران عریستان و جریان های خطرناک وهابی _تکفیری
۶.دخالت نظامی و مستقیم ترکیه در مسایل عراق و سوریه و لشکر کشی بدانجا
۷.خروج سفیانی پس از این تحولات گسترده و شتابان
۸.قدرت یابی شیعیان در بخشی هایی از عربستان و یمن...
به نظر می رسد همه ارتباطات و حوادث مرتبط با نشانه های ظهور( حوادث عراق و سوریه و اردن و عربستان و مسایل جهانی و...) در مرز ۹۰درصدی قرار دارند و تنها بروز یک رویداد مهم و اساسی آنها را به ظهور متصل خواهد کرد؛ مگر اینکه اراده الهی متعلق به چیزی غیر از این باشد. اراده او مافوق اراده ها و خواست ها و تحلیل هاست...
دکتر رحیم کارگر