شمارش معكوس ... داستان ظهور ( شماره 311)

حركت از آينده تا امروز : در 313 گام

311- داستان آرامش-

شمارش معكوس ... تاظهور : شماره 306

حركت از آينده تا امروز ( در 313 گام )

306 - داستان آب

شمارش معكوس ... تا ظهور( شماره 307)

حركت از آينده تا امروز ( در 313 گام )

307- داستان رهايي و آزادي

شمارش معكوس ... داستان ظهور ( شماره 308 )

حركت از آينده تا امروز در 313 گام

308- داستان نيايش

شمارش معكوس... داستان ظهور (شماره 309)

حركت از آينده تاامروزدر 313 گام

309 – داستان شهر عشق

شمارش معكوس... ( داستان ظهور: شماره 312)

حركت از آينده تا امروز( در 313 گام )

312داستان زندگي

شمارش معكوس . . . داستان ظهور: شماره 310

حركت از آينده تا امروز ( در 313 گام )

- 310 داستان پاكي ها:

شمارش معكوس ...داستان ظهور (شماره 313)

حركت از آينده تا امروز ( در313 گام )

داستان عدالت