مهدويت و جهاني شدن

حكومت جهانى در عصر ظهور

چگونه امام مهدى بر دولت ها پيروز مى شود و اين تعداد جمعيت جهان تسليم او مى شوند؟ آيا چنين چيزى امكان دارد كه بر چندين ميليارد انسان، تسلط يابد و در برابر اين همه دشمن پيروز از ميدان به در آيد؟

EMAM-ZAMAN.gifپيروزى و غلبه حضرت مهدى(عج) و تشكيل حكومت جهانى، ممكن است به طور اعجاز و خرق عادت انجام يابد و ممكن است با فراهم شدن اسباب و علل ظاهرى باشد و ممكن است به هر دو نوع واقع شود ؛ چنان كه پيشرفت و غلبه پيامبر اكرم و قواى اسلام بر هر دو نوع بود. بر اين اساس مؤلفه ها و عوامل زير در پيروزى سريع و قاطع آن حضرت نقش دارد:
يك. ناگهانى بودن قيام